Проекти

 

ЕВРОПСКА СКАУТСКА ФОНДАЦИЈА  – WOSM/ESF
 
Проект: “ТРЕНИНГ ЗА ВОДАЧИ НА ПАТРОЛИ“  
 
Добивање на стручно обучени извидници кои што на најквалитетен и најадекватен начин ќе вршат воспитување и образование на младите луѓе на возраст од 14 до 20 години, а со генерална цел формирање на воспитно образовна структура врз принципите и методот на скаутското движење.
 
Проект: “РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ИЗВИДНИЧКИ ЦЕНТАР – ГОЛОЗИНЦИ“ 
 
 Уредување и  создавање на квалитетни услови во извидничкиот центар Голозинци со изработка на дополнителни елементи во кујната на центарот. Нејзино опремување со инвентар и апарати кои го подигаат квалитетот на условите за престој.
 
 
МИРОВЕН КОРПУС – PEACE CORPS 
 Проект: “ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ИЗВИДНИЧКИ ЦЕНТАР ГОЛОЗИНЦИ“ 
  

 Изработка и ископ на бунар со изработка на водоводна инсталација и внесување на питка вода во ИЦ Голозинци. Со овој проект се реши водоснабдувањето на центарот со што се зголеми неговата функционалност и се создадоа хигиенско – санитарни услови за престој.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<Претходна