Завет Голозинци 2007

  За извидницитеод извидничките одреди “Димитар Влахов“ од Велес и “Еригон“ од Прилеп се организираше давање на завет за новодојдените извидници по поминатиот три месечен подготвителен период. Заветот беше организиран во извидничкиот центар Голозинци 

Повеќе »

Проекти

  ЕВРОПСКА СКАУТСКА ФОНДАЦИЈА  – WOSM/ESF   Проект: “ТРЕНИНГ ЗА ВОДАЧИ НА ПАТРОЛИ“     Добивање на стручно обучени извидници кои што на најквалитетен и најадекватен начин ќе вршат воспитување и образование на младите луѓе на возраст од 14 до 20 години, а со генерална цел формирање на воспитно образовна структура врз принципите и методот на скаутското движење.   Проект: ...

Повеќе »

Издаваштво

   Монографија Извидништвото во Велес 1953 – 2003 Една француска изрека вели: Без документи нема иторија, а извидничкиот одред Димитар Влахов со петте децении постоење сосема е дел од  историјата, па и ова дело е историја на извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес. Поаѓајќи од тоа дека поголем дел од податоците во книгата се собрани по пат на усмени искази ...

Повеќе »

Меѓународна соработка

Извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес потпиша Меморандум на соработка со извидничката единица Кафеав мечок од Софија, Бугарија. Меморандумот  за соработка  е потпишан во рамките на проектот Извидници – уметници – пријатели. Покрај извидниците од Велес, Македонија ке бидат вклучени извидници од Русија, Словенија, Словачка, Чешка, Романија и извидниците домакини, од Бугарија. Главнта активност ке се одвива во периодот од ...

Повеќе »

Обука во Прилеп

Извидниците Влатко Влахчев, Горан Андоновски и Димитар Јорданов, членови на ИО Димитар Влахов од Велес на 24 и 25 ноември ги посетија извиднците на ИО Еригон од Прилеп. На оваа едукативна средба тројцата извидници од Велес им помогнаа на новите извидници од Прилеп како да изработуваат кроки, скица на контролна точка, извештај, итинерер, скица на поминат дел од патека, профил ...

Повеќе »