Scout Shop

За  сите нарачки на долунаведените производи можете да не контактирате на нашиот одредски телефон. Вашите средства можете да ги уплатите на нашата одредска жиро сметка која гласи:

ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 

200 – 0000037519 – 52

депонент банка: Стопанска банка АД Скопје

ЕДБ:4004996107353

И З В И Д Н И Ч К А    У Н И Ф О Р М А 

“ИЗВИДНИЧКА БЛУЗА НА КРАТКИ РАКАВИ“
Це
на:  200 денари  (3,5 €)

 

ОДРЕДСКИ АМБЛЕМ+ ОЗНАКА ЗА ГРАД

( д = 7,5 см.)

Цена:  200 денари  (3,5 €)

АМБЛЕМ НА СИМ

(за на капа, маица д = 4,5 см.)

Цена:  100 денари  (1,5 €)

АМБЛЕМИ НА СИМ

Цена:  100 денари  (1,5 €)

ВРВКА ЗА КЛУЧЕВИ, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН…..

Цена:  60 денари  (1 €)

ДРЖАВНО ЗНАМЕ НА РМ ЗА НА ИЗВИДНИЧКА УНИФОРМА

 (димензии  6,5 см х 3 см.)

Цена:  60 денари  (1 €)

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А 

 

“ВОДАЧ НА ПАТРОЛА“
Цена:  120 денари  (2 €)

Прирачник за водење на патрола и обука на водачи

(А5 формат)

 

 

 

  “ОРИЕНТАЦИЈА ВО ПРИРОДА“

Цена:  120 денари  (2 €)

Прирачник за обука во делот на топографија и ориентација

(А5 формат)

 

 

“ПАТРОЛЕН ДНЕВНИК“

Цена:  120 денари  (2 €)

Дневник за водење на евиденција за работата на патролата

(А5 формат)

 

 

“РАЗЛИЧНИ, НО СЕПАК ИСТИ“

Цена:  60 денари  (1 €)
Пакет на упатства за реализација на активности (хендаути)

(А5 формат)

 

 
 
 
 

ПАКЕТ УПАТСТВА

Цена:  120 денари  (2 €)
Пакет на упатства за реализација на активности (хендаути)

(А5 формат)

 

 

“ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ“

Цена:  60 денари  (1 €)
Прирачник со упатства за пишување на проект

(А6 формат)

 

 

“ПРИКАЗНИ ЗА ЕНЕРГИЈАТА“

Цена:  30 денари  (0,5 €)
Пакет на упатства за реализација на еколошки активности

(А5 формат)

 

 

“ДЕЦА, МУДРО ТРОШЕТЕ ЈА ЕНЕРГИЈАТА !“

Цена:  30 денари  (0,5 €)

Еколошка боенка

(А5 формат)

 

 

“ИЗВИДНИШТВОТО ВО ВЕЛЕС 1953 – 2003“

Цена:  120 денари  (2 €)

Монографија на извиднички одред “Димитар Влахов“ по повод 50 години постоење

(А5 формат)

 

М У Л Т И М Е Д И Ј А

 

“БАДЕН ПАУЕЛ – ОСНОВАЧ НА СВЕТСКИОТ СКАУТИЗАМ“

Цена:  300 денари  (5 €)
Историска репортажа за основачот на светскиот скаутизам на македонски јазик

(DVD формат)

 

 

“ВОСПУТУВАЊЕ – ОБРАЗОВАНИЕ – ИЗВИДНИШТВО“

Цена:  300 денари  (5 €)
Документарна репортажа за развојот на извидничкото движење во Велес (1953 – 2003) и 50 годишното постоење на извиднички одред “Димитар Влахов“.

(DVD формат)

 

 

“МУЛТИМЕДИЈАЛЕН СКАУТИЗАМ“

Цена:  120 денари  (2 €)
Компак диск (ЦД) во кои се поставени сите тајни на извидништвото, неговата програма, историјата на нашиот одред, химната, извидничките закони и се што е потребно за запознавање на младите со извидничкото движење.

 

 

ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – ВЕЛЕС

Цена:  120 денари  (2 €)
Компак диск (ЦД) во кои е поставена нашата одредската програма, историјата на нашиот одред, химната, извидничките закони и се што е потребно за запознавање на младите од Велес со извидничкото движење.