Документи на одред

Статут на И.О. Димитар Влахов – Велес

Решение од централен регистар

Решение од АМС_Младинска органзација

Потврда за упис во регистарот на вистински сопственици_Извиднички одред Димитар Влахов

Тековна состојба на вистински сопственици на субјект_Извиднички одред Димитар Влахов

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2008

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2009

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2011

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2012

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2014

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2015

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2016

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2017

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2018

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2019

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2020

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2021

Извештаj за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2022

Извештаj за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2023