Документи на одред

Статут на И.О. Димитар Влахов – Велес

Решение од централен регистар

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2008

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2009

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2011

Извештај за работата на извиднички одред Димитар Влахов за 2012

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2014

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2015

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2016

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2017

Извештај за работа на извиднички одред Димитар Влахов за 2018

http://scoutveles.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/Извештај-за-работа-на-извиднички-одред-Димитар-Влахов-за-2019.pdf

X